Pre detičky so špeciálnymi potrebami

Celodenná starostlivosť 3-6 rokov                       339 € mesačne           + 3,30 € strava/ deň
Suma platí pre celodenný pobyt (6:30- 17:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)
  • nákup rôznych didaktických pomôcok pre špeciálne potreby detí
  • individuálnu edukáciu so špeciálnou pedagogičkou našej SMŠ

Poldenná starostlivosť 3-6 rokov                       299 € mesačne              + 3,30 € strava/ deň
Suma platí pre poldenný pobyt (7:00-12:00)

Táto suma mesačne zahŕňa:

  • školné* a režijné náklady spojené s prevádzkou Súkromnej MŠ
  • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina)
  • nákup rôznych didaktických pomôcok pre špeciálne potreby detí
  • individuálnu edukáciu so špeciálnou pedagogičkou našej SMŠ