O nás

Sme súkromná materská škola „SOVIČKA“ s dlhoročnou tradíciou na ulici Vendelína Javorku v Žiline. Sme moderné vzdelávacie zariadenie určené pre detičky od 2-6 rokov.

Školský vzdelávací program ,,SOVIČKA“ je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie, rešpektuje podmienky materskej školy.

Poslaním našej materskej školy je v spolupráci s rodičmi detí a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na úspešný život v  spoločnosti.

Zameraním  našej materskej školy je zaviesť a využívať v čo najväčšej miere environmentálnu výchovu a zážitkové učenie na získavanie vedomostí, zručností a schopností. Našim zameraním  je tiež  viesť deti k tomu, aby si poznatky, zručnosti a schopnosti osvojovali pomocou konkrétnej situácie, činnosti a aktivít. A v neposlednom rade  tiež vzbudiť u detí záujem o poznávanie niečoho nového, a s tým je spojené aj lepšie uplatňovanie získaných informácií v praxi. Chceme viesť deti ku kreativite, tímovej práci, sebapoznaniu, rešpektovaniu postojov iných detí a hlavne k rozvoju osobnosti. Podporujeme pozitívny vzťah k prírode, k sebe samému a k priateľovi.
Poznávanie flóry a fauny blízkeho okolia je predpokladom utvárania elementárnych základov environmentálneho povedomia a poskytuje možnosť na rozvíjanie environmentálneho cítenia. Kladný vzťah detí k živej aj neživej prírode rozvíjame priamym pozorovaním  a zážitkovým učením, výletmi, vychádzkami do okolia, sadením a pozorovaním rastlín, sadením stromčekov a okrasných kríkov a starostlivosťou o rastliny
Vychádzame  z toho, že je lepšie raz zažiť ako 100- krát počuť.

Vlastné ciele ŠkVP

·      Stimulovať učenie a socializáciu dieťaťa v období pred vstupom do základnej školy a zabezpečiť plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy (Otvorená hodina v ZŠ, stretnutie a diskusia s bývalými žiakmi materskej školy a pod…),
·      Poskytnúť deťom bezpečné prostredie na preskúmanie rôznych situácií a vzťahov bez strachu z následkov a s právom na omyl,
·      Uspokojovať a rozvíjať individuálne potreby detí s prihliadnutím na jeho individualitu a osobnosť,
·      Poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením pomocou inklúzie a podporných opatrení,
·      Vytvoriť prostredie, v ktorom bude každé dieťa rešpektované a akceptované s prihliadnutím na jeho jedinečnosť a individualitu.
·      Vytvárať prostredníctvom metód prosociálnej výchovy priateľskú náladu, atmosféru, pochopenie a vzájomnú toleranciu inakosti (odlišnosti) každého dieťaťa.
·      Prostredníctvom partnerskej komunikácie zapájať rodičov do diania triedy a materskej školy.
·      Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu sa budeme usilovať o rozvoj samostatných a zdravo sebavedomých detí (naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť, naučiť dieťa niesť zodpovednosť za svoje konanie, rešpektovať výsledok práce iného),
·      Na základe vlastnej iniciatívy poznávať prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto v nej
·      Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu

Naša škôlka je zaradená do siete školských a školských zariadení MŠ SR a sme ministerstvom školstva akreditovaná Súkromná materská škola v Žiline, čo je zárukou kvality nášho zariadenia aj práce učiteliek.

Detičky prijímame počas celého roka a ponúkame celodennú aj poldennú starostlivosť.

Prevádzková doba našej materskej školy je od 6.45 do 16.30, takže sme naozaj skvelou voľbou pre pracovne vyťažené mamičky a oteckov.

Súčasťou areálu našej škôlky je aj veľký trávnatý dvor s detským ihriskom, cca 1100 m2, čo Vaše deti, ako aj Vy, rodičia, určite oceníte.

Sme otvorení názorom, návrhom a požiadavkám rodičov našich malých zverencov.

Záleží nám na tom, aby sa u nás detičky cítili dobre, aby boli spokojné a samozrejme, aby boli spokojní aj ich rodičia.

Sme cenovo výhodná súkromná škôlka v Žiline a samozrejmosťou je súrodenecký a vernostný program.