O nás

Sme súkromná materská škola „SOVIČKA“ s dlhoročnou tradíciou na ulici Vendelína Javorku v Žiline. Sme moderné vzdelávacie zariadenie určené pre detičky od 2-6 rokov.

Hlavným cieľom a poslaním našej materskej školy „SOVIČKA“ je všestranný rozvoj detičiek pomocou tvorivo-humanistickej výchovy rozpracovanej v Školskom vzdelávacom programe SMAJLIK. Vytváraním priateľskej, tvorivej klímy a atmosféry vo výchovno-vzdelávacom procese, individuálnym prístupom k deťom, ich vedením k samostatnému riešeniu problémov i ku kritickému mysleniu, ako aj   ich slobodnou voľbou plánovania vlastného systému učenia sa, podporujeme všestranný vývoj dieťaťa, rozvoj kognitívnej, emocionálnej úrovne i logického myslenia. Snažíme sa v plnej miere prehĺbiť osobnú skúsenosť detí prostredníctvom hry , ako jednej z najprirodzenejších a najdôležitejších činností, prostredníctvom ktorej dochádza k nenásilnému učeniu. Využívame formy projektového a zážitkového učenia, metódy environmentálnej a globálnej výchovy s dôrazom na koncept tzv. trvalo udržateľného rozvoja, pričom preferujeme voľnú a spontánnu hru, bádateľské i praktické aktivity v kooperácii s kolektívom alebo aj samostatne. Edukačnú činnosť zameriavame taktiež na výchovu k poznávaniu praktickou činnosťou, oceňovanie tvorivého myslenia detí a ich podporu  v praktickom získavaní a overovaní nových vedomostí.

Naša škôlka je zaradená do siete školských a školských zariadení MŠ SR a sme prvá ministerstvom školstva akreditovaná súkromná materská škola v Žiline, čo je zárukou kvality nášho zariadenia aj práce učiteliek.

Menší počet detí v triedach je zárukou individuálneho prístupu k nim. Samozrejmosťou je rozšírená výučba AJ, s našimi škôlkármi robíme rôzne pohybové aktivity a tvorivé myslenie rozvíjame aj pomocou tvorivých dielní, poskytujeme logopedickú starostlivosť v spolupráci s tímom logopédov. Rozvíjame mediálnu, predčitateľskú, finančnú a environmentálnu gramotnosť našich detičiek.

Detičky prijímame počas celého roka a ponúkame celodennú aj poldennú starostlivosť.

Otváracie hodiny našej materskej školy sme prispôsobili pracujúcim rodičom. Preto je naša „SOVIČKA“ otvorená už od 6.30 až do 17.00, takže sme naozaj skvelou voľbou pre pracovne vyťažené mamičky a oteckov.

Sme otvorení názorom, návrhom a požiadavkám rodičom našich malých zverencov.

Záleží nám na tom, aby sa u nás detičky cítili dobre, aby boli spokojné a aby boli spokojní aj ich rodičia.

Sme cenovo najvýhodnejšia súkromná škôlka v Žiline, rodičia majú možnosť využiť príspevok štátu vo výške 370€ (pre deti do troch rokov), a samozrejmosťou je súrodenecký a vernostný program.